INTEGRACJA I EDUKACJA W JEDNYM…


Coś niezwykle istotnego dzieje się w sferze socjalnej i pomocowej na ziemi czarnkowsko-trzcianeckiej. Pojawia się nowa jakość w relacjach wzajemnych powiązań i kontaktów między samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i osobami, które nie uczestniczyły dotąd w przemianach społecznych i gospodarczych. Osobami, często zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Pojawiło się też nowe, a może zbyt rzadko używane słowo : „ekonomia społeczna”. Jej znaczenie w  perspektywie rozwoju gospodarki solidarnej jest nie do przecenienia. Skutkiem bowiem zachowań zgodnych z ideą solidarności jest „przekazywanie dochodu, czasu, a nawet tylko uwagi na rzecz kogoś innego lub na rzecz całej zbiorowości”. Ekonomia społeczna staje się na naszych oczach ekonomią długiego trwania. Każdy system gospodarczy zmienia się wraz ze zmianami technologicznymi i kulturowymi i tym samym zwraca uwagę odpowiedzialność wszystkich podmiotów wobec  przyszłych pokoleń. W tym kontekście  należy rozpatrywać powstanie drugiego już Projektu na terenie naszego powiatu. Projektu, który nosi nazwę : Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w  Gębiczynie .

Wcześniej powstałe Centrum  Ekonomii Społecznej z siedzibą w Gajewie ma charakter stricte szkoleniowy i prowadzone jest przez Stowarzyszenie „Nasze Jędrzejewo” ze środków z Programu Operacyjnego „Kapitał  ludzki , ma już pierwsze osiągnięcia, które przedstawione zostały na Konferencji w dniu 28 X.br. Pisaliśmy o tym w poprzednim numerze . Można zatem   mową wiązaną strawestować znany wierszyk:

… CIS i CES w jednym stoją domku

CES w Jędrzejewie, a CIS w Gębiczynie

partnerstwem stoją, pasją , ciężką pracą…

wierząc, że ludzie dobrem im odpłacą….

Zorganizowania i prowadzenia działalności Centrum Integracji podjęła się Fundacja „Gębiczyn” po wielomiesięcznych przygotowaniach: zdobywaniu środków finansowych, szkoleniach, pozyskiwaniu specjalistów, zawiązywaniu porozumień z partnerami społecznymi , instytucjami i  samorządami, przygotowaniu miejsc pracy i zajęć dla uczestników .

Mimo trudnej sytuacji finansowej – fundacja otrzymała bowiem  od Marszałka Wielkopolski środki na pierwsze wyposażenie, czyli narzędzia , ale nie otrzymała ich na prowadzenie działalności – działalność    została uroczyście rozpoczęta  w siedzibie gościnnego Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie w obecności władz powiatu, Miasta i Gminy, pracowników MOPS, GOPS  , Fundacji „Gębiczyn”  oraz przyszłych beneficjentów Projektu, którzy stawili się licznie. Zatem podstawowe zadanie CIS-u , jakim jest niesienie pomocy osobom zagrożonym przez wykluczenie społeczne, bezrobotnym i nie dającym sobie rady na rynku pracy, poprzez tzw. pracę u podstaw będzie realizowane. Na początku uczestnicy zdobywać będą ,w systemie pracy warsztatowej, nowe kwalifikacje zawodowe w zakresie ……

Wszystko pod kierunkiem wyspecjalizowanych instruktorów ze specjalnymi uprawnieniami ….Uczestniczyć będą także z zajęciach edukacyjnych  przygotowujących do zmiany w życiu, ćwiczących niezbędne sprawności i umiejętności  takie jak umiejętność przygotowania planów rozwoju osobistego, szukania i rozumienia  potrzebnych informacji , m.in. w Internecie, ćwiczenia pamięci, uwagi i koncentracji,  sposobów na zmianę złych przyzwyczajeń i walkę z uzależnieniami . Zajęcia prowadzone będą przez psychologa, pracownika socjalnego, trenera pamięci oraz  doradcę zawodowego.