Centrum Integracji Społecznej


Regulamin

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GĘBICZYNIE

 

 


Rozdział I


Przepisy ogólne

 

§ 1

Regulamin organizacyjny Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji „Gębiczyn” z siedzibą

w Gębiczynie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 13. czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.nr 122, poz. 1143 z późn. zm.),
 2. Centrum – należy przez to rozumieć Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji „Gębiczyn” z siedzibą w Gębiczynie,
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji „Gębiczyn” z siedzibą w Gębiczynie,
 4. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę uczestniczącą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego,
 5. Programie – należy przez to rozumieć indywidualny program zatrudnienia socjalnego

 

§ 3

 1. Siedzibą Centrum jest Gębiczyn 24, 64-700 Czarnków.
 2. Terenem działania Centrum jest gmina oraz miasto Czarnków.

 

§ 4

Centrum Integracji Społecznej wykonuje działania wynikające z:

 1. Ustawy z dnia 13. czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.nr 122, poz. 1143 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenia MGPiPS z dnia 10. grudnia 2003 r. w sprawie wzoru sprawozdania przedstawionego przez Centrum Integracji Społecznej (Dz.U. z 2004 r. nr 3, poz. 17),
 3. Rozporządzenia MEN oraz MGPiPS z dnia 12. października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. 1993 r. nr 103, poz. 472 oraz Dz.U. 1996 r. nr 24, poz. 110),

 


Rozdział II


Zasady wykonywania funkcji kierowniczych

 

§ 5

 1. Dyrektora/kierownika Centrum zatrudnia i zwalnia Zgromadzenie Fundatorów-Założycieli Fundacji „Gębiczyn”,
 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum sprawuje Zgromadzenie Fundatorów-Założycieli Fundacji „Gębiczyn”,
 3. Pracą Centrum kieruje dyrektor/kierownik CIS oraz reprezentuje je na zewnątrz,
 4. Dyrektor/kierownik kieruje Centrum na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy Centrum,
 5. Dyrektor/kierownik CIS wykonuje wobec pracowników czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy,
 6. W czasie nieobecności Dyrektora/kierownika CIS oraz jego zastępcy ich wszystkie zadania i kompetencje przejmuje osoba wyznaczona pisemnie przez dyrektora/kierownika CIS.

 

§ 6

Centrum Integracji Społecznej kieruje zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa Dyrektor/kierownik CIS, do obowiązków którego należy:

 1. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań merytorycznych Centrum oraz koordynowanie pracy wszystkich stanowisk pracy.
 2. Współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej.
 3. Określanie zadań i poziomu kompetencji wszystkich pracowników Centrum.
 4. Przyjmowanie uczestników reintegracji zawodowej i społecznej po podpisaniu z nimi indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.
 5. Zaprzestanie realizacji programów z uczestnikami reintegracji zawodowej i społecznej.
 6. Ustalanie zasad gospodarki finansowej i materiałowej Centrum, w oparciu o obowiązujące przepisy.
 7. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 8. Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia Centrum w sprzęt i urządzenia niezbędne do właściwej realizacji procesu reintegracji zawodowej i społecznej.
 9. Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego infrastruktury technicznej Centrum tj. terminowych przeglądów, konserwacji, remontów i modernizacji.
 10. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie.

 

§ 7

Dyrektor/kierownik CIS realizuje zadania Centrum w ramach posiadanych środków i podległych mu pracowników według właściwości rzeczowej i miejscowej na podstawie przepisów prawa, procedury tworzenia i działania CIS. W przypadku nieobecności jego zadania, bez dodatkowych pełnomocnictw, przejmuje osoba wyznaczona przez Dyrektora/kierownika CIS.

 

§ 8

Dyrektor/kierownik CIS jest kierownikiem zakładu w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i w ramach tych przepisów decyduje o:

 1. Zatrudnianiu, zwalnianiu i wynagradzaniu pracowników Centrum w ramach limitu posiadanych środków, zgodnie z zasadami finansowania właściwymi dla danej jednostki.
 2. Przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy, regulaminem i instrukcjami Centrum.

 

§ 9

Dyrektor/kierownik CIS sprawuje nadzór w zakresie organizacji pracy Centrum i zapewnia:

 1. Należyte i terminowe załatwianie spraw.
 2. Określanie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy.
 3. Prowadzenie prawidłowej polityki kadrowej i doskonalenie kadr.
 4. Warunki organizacyjne dla sprawnego funkcjonowania Centrum.
 5. Ustalanie i realizację planów pracy Centrum.

 


Rozdział III


Wewnętrzna struktura organizacyjna, podział zadań i kompetencje poszczególnych stanowisk pracy.

 

§ 10

1. Strukturę organizacyjną Centrum tworzą:

– Dyrektor/kierownik CIS,

– Instruktorzy zawodu, psycholog – terapeuta, doradca zawodowy, pracownik socjalny, pracownik ds. księgowo – kadrowych.

2. W celu realizacji niektórych szczególnych zadań Dyrektor CIS w drodze zarządzenia wewnętrznego może powoływać zespoły i komisje zadaniowe.

 

§ 11

Do kompetencji Dyrektora CIS należy:

 1. Przedkładanie (zgodnie z art. 5 ust. 4 Ustawy) sprawozdania szefowi organizacji pozarządowej, zawierającego rozliczenie dotacji za rok poprzedni oraz sprawozdania z działalności i efektów reintegracji zawodowej i społecznej, a także preliminarz wydatków i przychodów na dany rok.
 2. Przedkładanie opracowań (analiz, wniosków, sprawozdań itp.) oraz podpisywanie wszelkiej korespondencji Centrum kierowanej do Rad Gminy oraz Miasta, wójta, burmistrza, Komisji Rad Gminy oraz Miasta, organów statutowych organizacji pozarządowej i innych instytucji, zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem.
 3. Występowanie z inicjatywą podjęcia uchwał przez organy statutowe organizacji pozarządowej i zarządzeń szefa organizacji pozarządowej,
 4. Informowanie Marszałka o każdej zmianie danych zawartych we wniosku o utworzenie Centrum,
 5. Wydawanie zarządzeń wewnętrznych,
 6. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i poleceń służbowych,
 7. Przedstawianie projektu budżetu Centrum,
 8. Inne sprawy indywidualne, zastrzeżone przez Dyrektora do swojej ostatecznej akceptacji.

 

§ 12

Do zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych pracowników Centrum należy:

 1. Zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji merytorycznych zadań Centrum,
 2. Prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 3. Opracowywanie okresowych i rocznych planów pracy,
 4. Dbanie o rozwój zawodowy i uczestniczenie w szkoleniach,
 5. Współpraca z innymi stanowiskami pracy w zakresie opracowywania analiz, informacji i opinii,
 6. Parafowanie pism wychodzących przed skierowaniem ich do podpisu przez Dyrektora/kierownika CIS,
 7. Wykonywanie, w uzasadnionych przypadkach, zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności,
 8. Inicjowanie i popieranie inicjatyw w zakresie zadań określonych w programie działania Centrum.

 

§13

Do zakresu obowiązków koordynatora ds. edukacji w szczególności należy:

 1. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań bieżących Centrum.
 2. Dysponowanie środkami określonymi w budżecie Centrum na realizację warsztatów zawodowych i edukację ogólną oraz ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie.
 3. Tworzenie programu merytorycznego dla Centrum.
 4. Kontrola realizacji programu merytorycznego Centrum.
 5. Ciągła współpraca ze specjalistą ds. projektów w celu opracowywania i dopasowania do zadań Centrum wniosków o dofinansowanie działalności Centrum.
 6. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad uczestnikami Centrum
 7. Współtworzenie programu edukacji ogólnej i zawodowej Centrum oraz kontrola jego realizacji.
 8. Sprawowanie bezpośredniej kontroli nad instruktorami zawodów i nauczycieli edukacji ogólnej.
 9. Tworzenie baz informacyjnych o spółdzielniach socjalnych.
 10.  Zbieranie zamówień dotyczących zapotrzebowania na zakup materiałów związanych z działalnością Centrum,
 11. W przypadku nieobecności Dyrektora/kierownika CIS przejęcie odpowiedzialności za kierowanie Centrum.

 

§14

Do zakresu obowiązków pracownika ds. księgowo – kadrowych w szczególności należy:

 1. Prowadzenie spraw pracowniczych związanych ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w Centrum.
 2. Prowadzenie ewidencji indywidualnych upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Kierownika/kierownika CIS,
 3. Projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji oraz prowadzenie spraw wynikających z instrukcji kancelaryjnej,
 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem poleceń wyjazdów służbowych oraz legitymacji ubezpieczeniowych,
 5. Sporządzanie i naliczanie list płac pracowników, kart wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym oraz Powiatowym Urzędem Pracy,
 6. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami indywidualnymi i grupowymi pracowników Centrum,
 7. Prowadzenie rejestrów wykorzystanych urlopów,
 8. Kompletowanie dokumentacji i przygotowywanie wniosków o emerytury i renty pracowników Centrum,
 9. Prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem, awansowaniem oraz karaniem pracowników,
 10. Administrowanie majątkiem Centrum, w tym przeprowadzanie spisów inwentaryzacyjnych oraz spisów z natury zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Prowadzenie spraw formalno- prawnych dotyczących obiektów i pomieszczeń związanych z działalnością Centrum.
 12. Prowadzenie kasy i wypłacanie świadczeń integracyjnych
 13. Sporządzanie, przyjmowanie i kontrola dokumentów.
 14. Współpraca z biurem rachunkowym.
 15. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,
 16. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Centrum
 17. Prowadzenie gospodarki środkami ruchomymi.

 

§ 15

Niżej wymienione zadania realizować będzie  pracownik ds. księgowo – kadrowych lub biuro rachunkowe:

1. Prowadzenie rachunkowości Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:

a. zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

– właściwy przebieg operacji gospodarczych,

– ochronę mienia będącego w posiadaniu Centrum,

– sporządzanie kalkulacji wyników kosztów wykonanych zadań oraz

b. bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

– terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

– ochronę mienia będącego w posiadaniu Centrum oraz terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,

2. Prowadzenie gospodarki finansowej Centrum zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:

– wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Centrum,

– zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Centrum,

– przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,.

3. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

– wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych Centrum,

– następnej kontroli operacji gospodarczych Centrum stanowiących przedmiot księgowań.

4. Opracowywanie sprawozdań finansowych, dokonywanie ich analizy oraz terminowe sporządzenie bilansu finansowego,

5. Kontrola dokumentacji komisji inwentaryzacyjnej oraz kasy CIS poprzez przeprowadzanie wyrywkowych kontroli stanu faktycznego z rejestrów ewidencyjnych.

6. Systematyczne informowanie Dyrektora/kierownika CIS o sytuacji finansowej Centrum oraz o przypadkach ujawnienia w trakcie kontroli dokumentów niezgodności z obowiązującymi przepisami lub naruszającymi ustalony obieg dokumentów.

 

§16

Za niżej wymienione zadania odpowiedzialnymi osobami są poszczególni instruktorzy zawodu oraz doradca zawodowy:

 1. Promocja oferty produkcyjnej Centrum na rynku lokalnym,
 2. Prowadzenie kampanii marketingowej działalności wytwórczej i usługowej Centrum,
 3. Pozyskiwanie funduszy z dotacji, o które może starać się Centrum.
 4. Dbanie o prawidłowy przebieg i rozliczenie grantów i programów pozyskanych przez Centrum
 5. Zaopatrzenie Centrum w środki techniczno-biurowe i socjalne,
 6. Realizacja zamówień dotyczących zapotrzebowania na zakup materiałów związanych z działalnością Centrum,
 7. Przygotowywanie procedur przetargowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 8. Analiza ofert sprzedaży materiałów do działalności wytwórczej Centrum

 

§ 17

Do zadań instruktora – opiekuna grupy zawodowej należy:

 1. Opracowywanie programu szkolenia zawodu dla uczestników Centrum,
 2. Prowadzenie zajęć integracji zawodowej,
 3. Ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć reintegracji zawodowej,
 4. Stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, psychologiem Centrum w zakresie realizacji „Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego” uczestników.
 5. Pozyskiwanie potencjalnych nabywców produktów działalności wytwórczej prowadzonej przez CIS

 

§ 18

Do zadań psychologa – terapeuty należy:

1. Współudział w opracowywaniu programu reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników Centrum,

2. Prowadzenie zajęć reintegracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem:

– kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągania pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,

– nauki planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub własną działalność gospodarczą,

– nauki umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi,

3. Tworzenie i prowadzenie warsztatów terapeutycznych oraz inicjowanie i nadzorowanie działania grup wsparcia (samopomocowych) dla uczestników Centrum, w zależności od rodzaju wykluczenia społecznego, któremu podlegają, oraz nadzór nad działaniem grup edukacyjnych,

4. Diagnozowanie i ocena potencjału zainteresowań, predyspozycji zawodowych, osobowości i cech psychofizycznych uczestników Centrum z wykorzystaniem narzędzi psychologicznego pomiaru,

5. Stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i instruktorami zawodu Centrum.

 

§ 19

Do zadań doradcy zawodowego należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie lokalnej informacji o zawodach, możliwościach kształcenia i szkolenia zawodowego,
 2. Tworzenie baz informacyjnych o uczestnikach Centrum poszukujących zatrudnienia
 3. Prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej,
 4. Doradca zawodowy może współuczestniczyć w zajęciach warsztatów terapeutycznych,
 5. Diagnozowanie i określanie predyspozycji zawodowych oraz ścieżki rozwoju zawodowego,
 6. Okresowe sporządzanie bilansów kompetencji uczestników Centrum,
 7. Stała współpraca z pracownikiem socjalnym, psychologiem oraz instruktorami zawodu, także dotycząca nadzoru nad działaniem grup edukacyjnych,
 8. Prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestników Centrum.

 

§ 20

Do zadań pracownika socjalnego należy:

 1. Opracowywanie „Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego” dla uczestników Centrum przy stałej współpracy z psychologiem, doradcą zawodowym i instruktorami zawodu uwzględniając zakres integracji zawodowej i społecznej oraz rodzaje sprawności psychofizycznych niezbędnych do podjęcia pracy i metody ich ćwiczenia,
 2. Nadzór nad realizacją zadań zawartych w „Indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego” uczestników przez cały okres jego trwania,
 3. Opiniowanie wniosków o przedłużenie okresu uczestnictwa w zajęciach Centrum przedkładanych Dyrektorowi/Kierownikowi CIS,
 4. Wnioskowanie o wcześniejsze zakończenie programu i skierowanie do zatrudnienia wspieranego,
 5. Stała współpraca z pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej oraz z pracownikami innych instytucji,
 6. Nadzorowanie działania grup wsparcia i grup samopomocowych,
 7. Pracownik socjalny może współuczestniczyć w prowadzeniu zajęć warsztatów terapeutycznych,
 8. Ewaluacja przebiegu realizacji programu uczestników Centrum.
 9. Obsługa sekretariatu Centrum.

 

§ 21

Niżej wymienione zadania realizować będzie Biuro Obsługi BHP i P.poż. „DORADCA”:

 1. Prowadzenie spraw związanych z bhp i ochroną przeciwpożarową,
 2. Szkolenie nowo zatrudnionych pracowników i uczestników z obowiązujących na stanowiskach przepisów bhp i ppoż.,
 3. Uczestnictwo w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadku, opracowywanie wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i instrukcji w zakresie bhp i ppoż.,
 4. Przeprowadzanie okresowych przeglądów, opracowywanie i przedkładanie wniosków odnośnie stanu bhp oraz zabezpieczenia ppoż. mających na celu zapobieganie zagrożenia życia i zdrowia pracowników i uczestników CIS oraz poprawę warunków pracy,
 5. Bieżące informowanie Kierownika/Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia,
 6. Opiniowanie szczegółowych instrukcji na poszczególnych stanowiskach pracy,
 7. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy.

 

§ 22

Niżej wymienione zadania realizować będzie kancelaria prawna:

 1. Poradnictwo prawne świadczone na rzecz Centrum
 2. Poradnictwo prawne świadczone na rzecz uczestników Centrum
 3. Dbanie i kontrola działalności Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami
 4. Opracowywanie części materiałów zawierających aspekty prawne dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 


Rozdział IV


Postanowienia końcowe.

 

§ 23

 1. Wszystkich pracowników Centrum obowiązuje przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,
 2. Wszystkich pracowników Centrum obowiązuje przestrzeganie Regulaminu.
 3. Pracownicy Centrum potwierdzają swoim podpisem przyjęcie do wiadomości i stosowania postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Nieprzestrzeganie Regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych.

 

§ 24

Zadania, obowiązki i odpowiedzialność na poszczególnych stanowiskach pracy określają indywidualne zakresy czynności.

 

§ 25

 1. Pieczęcie urzędowe będące na stanie Centrum są ewidencjonowane, a ich odbiór potwierdzony na piśmie,
 2. Pieczęcie przechowywane są pod zamknięciem w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym,

 

§ 26

Wszelkie zmiany w Regulaminie po jego zatwierdzeniu przez marszałka, wójta, burmistrza, szefa organizacji pozarządowej wymagają ponownej akceptacji.