Realizowane projekty


Fundacja uczestniczyła i bierze udział w ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych projektach i konkursach dotacyjnych:

 • „Godzina Tysiąclecia” i „Równać szanse” –  Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
 • Program Młodzieżowy – Fundacji im. Stefana Batorego.
 • „English Teaching II” – Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”.
 • Small Projects Facility 2002 – Komisji Europejskiej.
 • Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych – Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • „Rozwój inicjatyw lokalnych” i  „Edukacja kulturalna” – Programy Operacyjne  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” – Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 • „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów” w ramach Działania 413
 • „Liga Inicjatyw Powiatowych”- Związek Powiatów Polskich
 • „Otwarta Szkoła” Ministerstwo Edukacji Narodowe
 • „Powierzenie lub wspieranie zadań publicznych województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury” – Samorząd Woj. Wielkopolskiego
 • Program Operacyjny  FIO 29-213
 • Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania –Urząd Gminy Czarnków
 • POKL , Działanie 7.2.1
 • „Infrastruktura kultury” – Program Operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020. (7.1.2)


Fundacja realizuje:

 1.  Autorski program „DOBRY DOM”, a w nim:
 • zajęcia stałe – językowe, plastyczne, komputerowe, pomoc w nauce (w związku z wprowadzeniem dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w okolicznych szkołach, zajęcia w tej formule zakończono w roku 2011)
 • zajęcia edukacyjno- kulturalne  dla klas i grup przedszkolnych i szkolnych
 • lokalne edycje  międzynarodowego festiwalu filmów dla dzieci i młodzieży „Wędrujące Ale KINO”
 • spotkania integracyjne dla rodzin, mieszkańców, grup zawodowych i in.

 

 1. zajęcia warsztatowe w ramach integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym /patrz: Centrum Integracji Społecznej/.

 

W latach 1999-2016 zrealizowano m.in. następujące  projekty:

1999 rok – „Gniazdowanie  Podlasiaków” – Plener rzeźbiarski z udziałem twórców  ludowych z  Podlasia

2000 rok –  „WAWRZYN ART.” – ogólnopolski plener malarski i fotograficzny , pod kier. art. Andrzeja  Kaliny

2002/03/04 – „Malowanie i śpiewanie na sianeczku, na sianie…” projekt plastyczno – umuzykalniający

2004 rok – Wieś w Europie- Europa we wsi” – projekt  promujący akcesję Polski do UE

2005 rok – „Naczynie dla Europejczyka”–  projekt ceramiczny promujący akcesję Polski do UE

2005 rok –„ Przez Europę do serca” – projekt promujący wiedzę o krajach UE

2006 rok- „Dom – Gniazdo” – środowiskowy program profilaktyczno- wychowawczy, łączący wiedzę wartościach , wychowaniu estetycznym i podnoszący umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem

2007 rok – „Na glinianych tabliczkach przesłanie na jutro” – projekt edukacyjno- plastyczny promujący wiedzę o patriotyzmie

2007 rok – „Piękne dzieci, wiejskie anioły” – Projekt z plenerem rzeźbiarskim i wystawą fotografii i ceramiki oraz z happeningiem promujący  piękno wsi i jej mieszkańców.

2008 rok –  „Dla ciała i ducha, czyli chleb z masłem i bułka z miodem” – projekt edukacyjny z plenerem rzeźbiarskim promujący wiedzę o kulturze związanej z rangą chleba w Polsce i innych krajach

2009 rok – „Gościu siądź pod mym liściem” – Projekt literacko- teatralny  z plenerem rzeźbiarskim nawiązujący do fraszki  Jana Kochanowskiego „Na lipę”

2010 rok – „ W poszukiwaniu dobrych zasad” – projekt promujący wiedzę o wartościach i zasadach ważnych w życiu każdego człowieka

2010 – 2016 – „Wędrujące Ale KINO” –  walizkowa wersja Międzynarodowego  Festiwalu Filmów Młodego Widza  Czarnków- Gębice- Trzcianka.

2010 – 2016 – Warsztaty Animacji Filmowej, w ramach Festiwali  Młodego Widza „Wędrujące Ale Kino”.

2011 rok – „Z dzieckiem w świat wartości” – projekt edukacyjno- wychowawczy nawiązujący do „szacunku” /do człowieka, zwierząt i przyrody nieożywionej/, jako  najważniejszej z wartości.

2012 rok  – „Z piaskownicy w wielki świat” – projekt edukacyjno- plastyczny  promujący pasję poznawania świata, obyczajów  i zachowań ludzi.

2013  – „Remont i przebudowa budynków gospodarczych na cele edukacyjno-kulturalne” (parter budynku stajni) – projekt dofinansowany przez MKiDN.

2013 – 2014 – „Nowe szanse w gminie i mieście Czarnków” – projekt zrealizowany w ramach POKL 7.2.1 dla osób (gr. wiek. 15 – 30 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2014 –  „Ekoława 2014” – plener rzeźbiarski

2014 – 2015 –  „Bity kreatywności, czyli wszystko o sztuce odpoczywania”.

2014 – 2015 –  „Przemówić do rozumu” – konkursy oratorskie połączone z warsztatami retoryki dla dzieci starszych oraz gimnazjalistów.

2015 – „Rybka czy wędka” – projekt edukacyjno-kulturalny adresowany do dzieci i młodzieży.

2015 – „Remont i przebudowa budynków gospodarczych na cele edukacyjno-kulturalne” (budynek stodoły) – projekt dofinansowany przez MKiDN.

2016 – „Apetyt na przyjaźń i sztukę” – projekt edukacyjno-kulturalny adresowany do dzieci i młodzież, dofinansowany przez gminę Czarnków.

2016 – 2019 – „Nowe szanse w gminie i mieście Czarnków” – projekt adresowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dofinansowany w ramach Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020. (7.1.2).

2017 –   Remont i przebudowa  budynków gospodarczych na cele edukacyjno- kulturalne . cz.II- Ocieplenie poddasza

 2017  „W domu i w kinie- rola stołu w rodzinie” zaj. edukacyjno – kulturalne dla dzieci młodszych

 „ Czysty stół, czyli nowe słowo”pokojowość”–  zaj. eduk. kult. dla dzieci starszych

 

Ponadto fundacja współpracuje ściśle z ośrodkami kultury, bibliotekami, organizacjami pozarządowymi oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przy organizacji  i współrealizacji imprez edukacyjno- kulturalnych, turystyczno- krajoznawczych  i integracyjnych.