Protokół udzielenia zamówienia 1/CIS/2019


Zamawiający: Fundacja Gębiczyn uprzejmie dziękuje za złożenie ofert w postępowaniu nr 01/CIS/2019 dotyczącym wyboru wykonawcy: Przeprowadzenie kursów dla uczestników Projektu w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na skutek przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie ul. Chodzieska 29, 64-700 Czarnków- kurs komputerowy i kurs murarz- tynkarz

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki Piła ul. Kossaka 118, 64-920 Piła

Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Wybór wykonawcy odbył się zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w pkt 6.5.3 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020.