Protokół udzielenia zamówienia 4/CIS/2018


Zamawiający: Fundacja Gębiczyn uprzejmie dziękuje za złożenie ofert w postępowaniu nr 04/CIS/2018 dotyczącym wyboru wykonawcy: Przeprowadzenie kursu gastronomicznego w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na skutek przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie ul. Chodzieska 29, 64-700 Czarnków

Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Wybór wykonawcy odbył się zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w pkt 6.5.3 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020.