Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 10/CIS/2016


Zamawiający: Fundacja „Gębiczyn”  uprzejmie dziękuje za złożenie ofert w postępowaniu nr 10/CIS/2016 dotyczącym wyboru wykonawcy: Wykonywanie zadań organizatora społeczności lokalnej w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na skutek przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Mariusz Grzegorek, Biała 22 Lipca, 64-980 Trzcianka

Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Wybór wykonawcy odbył się zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w pkt 6.5.3 wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020.