Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/CIS/2016


Zamawiający: Fundacja Gębiczyn  uprzejmie dziękuje za złożenie ofert w postępowaniu nr 01/CIS/2016 dotyczącym  wyboru wykonawcy usługi transportowej w ramach projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Na skutek przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

BINEK USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEWÓZ OSÓB
Radosław Gieremek, ul. Siedmiogrodzka 30, 64-700 Czarnków

Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Wybór wykonawcy odbył się zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w pkt 6.5.3 wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020.