Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 02/CIS/2016


Zamawiający: Fundacja Gębiczyn  uprzejmie dziękuje za złożenie ofert w postępowaniu nr 02/CIS/2016 dotyczącym wyboru wykonawcy wykonawcy usługi opracowania Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na skutek przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Maciej Perzyński, ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Wybór wykonawcy odbył się zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w pkt 6.5.3 wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020.