Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 05/CIS/2016


Zamawiający: Fundacja Gębiczyn  uprzejmie dziękuje za złożenie ofert w postępowaniu nr 05/CIS/2016 dotyczącym wyboru wykonawcy: Wykonywanie zadań pracownika socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Na skutek przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Grażyna Dzikowska, Grzępy 23, 64-700 Czarnków

Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Wybór wykonawcy odbył się zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w pkt 6.5.3 wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020.