Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu dot. wyboru instruktora warsztatu ogrodniczego


Zamawiający: Fundacja Gębiczyn zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym  wyboru: Instruktora warsztatu ogrodniczego, architektury, pielęgnacji zieleni i terenów leśnych  w  Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert: 26-02-2019

Wybór wykonawcy odbywa się zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w pkt 6.5.3 wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020

 

Zapytanie instruktor ogrodniczy – Gębiczyn 2019