Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu dot. wyboru wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych


Zapytanie numer 01/CIS/2019

Zamawiający: Fundacja Gębiczyn zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym  wyboru wykonawcy:  Na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin składania ofert: 01-03-2019      Zapytanie kursy

Wybór wykonawcy odbywa się zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w pkt 6.5.3 wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020

 

W załączniku druk zapytań ofertowych:

Zapytanie kursy zawodowe 2019