Zaproszenie do składania ofert 02/CIS/2016


Zapytanie nr 02/CIS/2016

Zamawiający: Fundacja Gębiczyn zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym  wyboru wykonawcy usługi opracowania Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert: 30-05-2016

Wybór wykonawcy odbywa się zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w pkt 6.5.3 wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020.

W załączeniu:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Wzór umowy