Zaproszenie do składania ofert


Zapytanie numer 01/CIS/2017

Zamawiający: Fundacja Gębiczyn zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym  wyboru wykonawcy:  Na przeprowadzenie Szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin składania ofert: 20-01-2017

Wybór wykonawcy odbywa się zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w pkt 6.5.3 wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020.