Zaproszenie do składania ofert w postępowaniach


Zapytanie numer:
01/CIS/2019/ATM
02/CIS/2019/ATM
03/CIS/2019/ATM
04/CIS/2019/ATM
05/CIS/2019/ATM
06/CIS/2019/ATM
07/CIS/2019/ATM
08/CIS/2019/ATM

Zamawiający: Fundacja Gębiczyn zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy: instruktora warsztatu ogrodniczego, gastronomicznego, remontowo-budowlanego, specjalistów: psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, organizatora społeczności lokalnej, a także na wykonywanie usługi transportowej w ramach realizacji projektu: „Aktywni to My!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert: 26-04-2019

Wybór wykonawcy odbywa się zgodnie z rozeznaniem rynku, o której mowa w pkt 6.5.1 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020

doradca zawodowy

organizator społeczności lokalnej

PRACOWNIK SOCJALNY

psycholog

transport

Zapytanie instruktor gastronomiczny

Zapytanie instruktor ogrodniczy – Gębiczyn 2019

Zapytanie instruktor remontowo-budowlany