Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu ofertowym


Zapytanie nr 03/CIS/2017

Zamawiający: Fundacja Gębiczyn zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym  wyboru wykonawcy: Wykonywanie zadań psychologa w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin składania ofert: 27-07-2017

Wybór wykonawcy odbywa się zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w pkt 6.5.3 wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020.

W załączeniu:

Zapytanie