Historia


Fundacja „Gębiczyn” założona została w celu objęcia dzieci wiejskich wczesnym rozpoznaniem porażenia mózgowego i ich rehabilitacją. Fundatorzy – założyciele przekazali na ten cel działkę budowlaną o pow. 1,12 ha oraz dwa autorskie projekty budowalne ośrodka rehabilitacji i stajni wraz z aktualnym pozwoleniem na budowę. Program objęty został merytoryczną opieką nieżyjącej już prof. dr hab. n. med. Kazimiery MILANOWSKIEJ.

Utworzony w 1997 roku Wyjazdowy Zespół Wczesnej Interwencji pod kierunkiem dr n. med. Anny KAŁAMONIAK z Piły (w jego skład oprócz lekarza wchodzili także psycholog kliniczny, rehabilitant i pedagog specjalny), przeprowadził rozpoznanie i udokumentował różny stopień upośledzenia u ponad 30 dzieci, które nigdy dotąd nie zostały objęte rehabilitacją, głównie z powodu głębokiego ubóstwa i patologii społecznej.

Wobec odmowy przez PFRON jakichkolwiek środków zarówno na inwestycję, jak i pracę WZWI, działalność Fundacji w tej sferze została zawieszona. Rozpoczęto realizację kolejnego celu statutowego, jakim jest rewitalizacja i dokształcanie dzieci i młodzieży środowisk wiejskich.

W latach 1997-2011 zrealizowano kilkadziesiąt projektów edukacyjno-kulturalnych mieszczących się w założeniach autorskiego programu „Dobry Dom”. W projektach uczestniczyło rocznie od 1500-2000  dzieci i młodzieży – bezpośrednich beneficjentów oraz pośrednio  rodziców, nauczycieli,  osób zwiedzających, uczestników imprez  edukacyjno- integracyjnych  .

W latach 2010-2015 reintegracją społeczną objęto ponad 140 uczestników powstałego Centrum Integracji Społecznej, mieszkańców Gminy Czarnków i Miasta Czarnkowa.