Projekt Nowe Szanse w Gminie i Mieście Czarnków


 

projekt PLAKAT CIS
Tytuł projektu:

Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków

nazwa beneficjenta:

FUNDACJA GĘBICZYN

województwo: wielkopolskie
powiat: czarnkowsko-trzcianecki
fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

działanie: 7.1. Aktywna integracja

poddziałanie: 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe

wartość projektu: 1 969 158.06 zł

dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 673 784.35 zł

Opis projektu

Projekt realizowany będzie na terenie dwóch gmin powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego: Gminy Miejskiej Czarnków (11202mieszkańców) i Gminy Czarnków (11556mieszkańców). POTRZEBA realizacji projektu wynika ze zdiagnozowanego przez Wnioskodawcę i Partnera PROBLEMU: niskiej aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania projektu zostaną skierowane do 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , które po opracowaniu IDP przejdą procesy reintegracji społecznej i zawodowej w CIS w Gębiczynie. W ramach projektu założono organizację 3 rocznych cykli, w których każdorazowo weźmie udział 20 osób (KiM). W ramach projektu zorganizowane zostaną 4 nowe warsztaty: gastronomiczny, ogrodniczy, remontowo-budowlany oraz rekreacyjno-turystyczny. Podczas rocznego pobytu w CIS poza zajęciami warsztatowymi uczestnicy zostaną skierowani na kursy i szkolenia zawodowe , zaś część uczestników trafi na staże do lokalnych pracodawców: 15 osób (KiM). W projekcie zaplanowano również działania o charakterze środowiskowym. Całość projektu realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości kobiet i mężczyzn.

http://gebiczyn.org/archiwum/

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Zadanie 4. Działania o Charakterze Środowiskowym: „Aktywizacja i Integracja Społeczna”.

Zadania 4 , czyli Działań Środowiskowych realizowanego Projektu- „Aktywizacja i Integracja Społeczna..”

Trudne słowo- reintegracja.

 

 

Reintegracja społeczna – Projekt „Nowe Szanse w Gminie i Mieście Czarnków”

Reintegracja społeczna i zawodowa

Projekt „Nowe Szanse w Gminie i Mieście Czarnków”

 Integracja na stateczku.

Działanie o charakterze środowiskowym: Aktywizacja i Integracja

 

Działania o charakterze środowiskowym- wycieczka

Przystanek CIS Projekt „Nowe Szanse w Gminie i Mieście Czarnków”

 

06.12.2018 r. w CPKiIS

4. Działanie o charakterze środowiskowym: Aktywizacja i integracja społeczna

pdf plaktat projekt

Działania o charakterze środowiskowym: Aktywizacja i Integracja Społeczna

Działanie środowiskowe- Spotkanie integracyjne

Zajęcia grupowe w Centrum Integracji Społecznej z pracownikiem socjalnym- reintegracja społeczna

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu dot. wyboru wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych

 

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu dot. wyboru instruktora warsztatu ogrodniczego

 

Działanie o charakterze środowiskowym „Spotkanie integracyjne”

 

Rozstrzygnięcie postępowania dot. wyboru instruktora warsztatu ogrodniczego

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu dot. wyboru wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych

Protokół udzielenia zamówienia 1/CIS/2019

Aktualnie realizowane formy wsparcia dla uczestników projektu „Nowe Szanse w Gminie i Mieście Czarnków”

 

 

Reintegracja społeczna w Centrum Integracji Społecznej

Reintegracja w CIS na sportowo