„Aktywni to My!”


vddbdbdbdd — kopia
Wniosek o dofinansowanie składany jest w ramach ogólnej puli środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów.
Informacje zgodne z punktem 7.1 regulaminu konkursu:
Projekt jest zgodny z Wyt. w zakr. realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje działania mające na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową. Realizowany będzie w okresie od 31.III.2019 do 31.X.2019 na
terenie czterech gmin powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego: gminy miejskiej Czarnków (11029 mieszkańców), gminy wiejskiej Czarnków (11377
mieszkańców), gminy wiejskiej Połajewo (6188 mieszkańców) i gminy wiejskiej Lubasz (7572 mieszkańców)- GUS 2016. Głównym celem realizacji projektu
jest wzrost szans na rynku pracy 24 osób (14 K i 10 M) zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie ich aktywności społeczno-zawodowej.
Potrzeba realizacji projektu wynika ze zdefiniowanego przez Wnioskodawcę i Partnera problemu, jakim jest niska aktywność zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niska zdolność do podjęcia zatrudnienia przez te osoby. Działaniami zaplanowanymi w ramach projektu zostaną objęte 24 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (14 K i 10 M), które po opracowaniu IŚR przejdą procesy aktywizacji i reintegracji społecznozawodowej w CIS w Gębiczynie. Proces ten będzie trwał 7 miesięcy (od IV.2019 do X 2019). Podczas pobytu w CIS uczestnicy wezmą udział w 3 warsztatach: gastronomicznym, ogrodniczym (architektury i pielęgnacji zieleni), remontowo-budowlanym oraz zostaną skierowani na kursy i szkolenia zawodowe (150 h/os.). Wezmą także udział w przedsięwzięciach integracyjnych oraz zajęciach mających na celu aktywizację i integrację społeczną.
Działania te przyczynią się do osiągnięcia rezultatów projektu tj. do wzrostu liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje
po opuszczeniu programu, poszukujących pracy po opuszczeniu programu, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny
rachunek), które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu. Efektem realizacji projektu będzie objęcie wsparciem 24 osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ulotka 2

ulotka

plakat

Zapraszamy do wspólnego seansu! 4 lipca 2019 roku

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniach

Aktywizacja i Integracja Społeczna- Działanie o charakterze środowiskowym

AKTYWIZACJA I INTEGRACJA SPOŁECZNA- WYCIECZKA

Reintegracja społeczna i zawodowa w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie

Reintegracja społeczna w Centrum Integracji Społecznej

KINO! KINO! KINO! ZAPRASZAMY!

Aktywizacja i integracja społeczna

Działania profilaktyczne

WYCIECZKA- DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE

Zaproszenie do składania ofert 1/CIS/2019/kurs

Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu „Aktywni to My!”

Działania o charakterze środowiskowym- Aktywizacja i integracja społeczna

Kursy Zawodowe

Zajęcia z reintegracji społecznej i zawodowej

PROJEKT AKTYWNI TO MY! ZBLIŻAMY SIĘ DO PODSUMOWANIA. PLANOWANE ROZPOCZĘCIE MUSIMY PRZESUNĄĆ NA GODZINĘ 9:00!

Podsumowanie działań w projekcie „Aktywni to My!”