Zapytanie nr 09/CIS/2016


Zapytanie nr 9/CIS/2016

Zamawiający: Fundacja Gębiczyn zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym  wyboru wykonawcy: Wykonywanie zadań  organizatora społeczności lokalnej w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin składania ofert: 20-06-2016

Wybór wykonawcy odbywa się zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w pkt 6.5.3 wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020.

Załącznik:
1. Zapytanie